Padengta kvietimų prekybos strategija, Document 52015PC0615R(01)


Šiuo metu ekonominės veiklos vykdytojai susiduria su skirtingais ir dažnai prieštaringais nacionaliniais prieinamumo reikalavimais, dėl kurių negali naudotis visomis vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Siūloma direktyva valstybėms narėms padedama vykdyti su prieinamumu susijusius nacionalinius įsipareigojimus, taip pat prievoles pagal Jungtinių Padengta kvietimų prekybos strategija neįgaliųjų teisių konvenciją UNCRPD 1.

Prieinamumas taip pat yra vienas iš — m. Padaryti pagrindinius gaminius ir paslaugas prieinamus reiškia užkirsti kelią kliūtims jai naudotis arba tokias kliūtis pašalinti. Prieinamumas suteikia galimybę funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, įskaitant neįgaliuosius 4naudoti ir suprasti tuos gaminius ir paslaugas taip pat, kaip ir kiti asmenys.

Pasiūlymo tikslai ir aplinkybės Pasiūlymu siekiama pagerinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir užkirsti kelią laisvo prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimo kliūtims ir jas pašalinti. Prieinamų gaminių ir paslaugų poreikis didelis, o senėjant Europos Sąjungos gyventojams, neįgalių ir arba funkcinių sutrikimų turinčių asmenų gerokai padaugės. Atsižvelgiant į senėjimo demografiją, manoma, kad m.

Europos Sąjungoje kompleksinę ir arba lengvesnę negalią turės apytikriai mln. Konkrečių prieinamų gaminių ir paslaugų vidaus rinkos veikimo gerinimas padeda tenkinti tiek pramonės, tiek vartotojų poreikius.

Kai gaminiai ir paslaugos tampa prieinamesni, padidėja piliečių įtrauktis ir dalyvavimas visuomeniniame gyvenime. Tai padeda palaikyti savarankišką gyvenimą ir laisvai rinktis.

Be to, taip padedama įgyvendinti principą, pagal kurį neįgalieji gali naudotis prieinamais gaminiais ir paslaugomis taip pat, kaip ir kiti asmenys 5. Esama skirtingų teisės aktų, standartų ir gairių dėl prieinamumo ir labai tikėtina, kad jų daugės, valstybėms narėms plėtojant naujas prieinamumo taisykles.

padengta kvietimų prekybos strategija genezės dvejetainiai variantai

Taip yra dėl to, kad Europos Sąjungai ir daugeliui valstybių narių įsigaliojo UNCRPD ir jos bendro pobūdžio nuostatos, kurias nacionaliniu lygmeniu galima skirtingai aiškinti ir įgyvendinti. Pavyzdžiui, galioja skirtingos žiniatinklio prieinamumo taisyklės — valstybės narės taiko skirtingas Žiniatinklio konsorciumo W3C žiniatinklio turinio prieinamumo gairių WCAG versijas. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje taip pat taikomi skirtingi standartai subtitrams ir garsiniam apibūdinimui.

Panašų poveikį turės ir ES teisės aktų pakeitimai, pagal kuriuos bus privaloma užtikrinti prieinamumą apskritai, tačiau kuriuose nebus pateikiama atitinkama apibrėžtis, kaip, pvz.

Dėl to, kad nacionalinės prieinamumo sistemos nesuderintos, kyla kliūčių vidaus rinkoje. Tarpvalstybiniu lygmeniu veikiantys tiekėjai, siekdami laikytis skirtingų prieinamumo taisyklių, patiria papildomų gamybos sąnaudų.

Įmonėms, visų pirma MVĮ, gali trūkti praktinės patirties ir padengta kvietimų prekybos strategija išsiaiškinti visus skirtingus nacionalinius reikalavimus ir procedūras ir jų laikytis, dėl to varžoma konkurencija, konkurencingumas ir ekonominis augimas. Taigi svarbu, kad šio pasiūlymo taikymo sritis apimtų MVĮ, nes kitaip jų gaminiai ir paslaugos galėtų būti laikomi antrarūšiais ar žemesnės kokybės. Nacionalinės valdžios institucijoms, gamintojams ir paslaugų teikėjams kyla neaiškumų dėl galimų tarpvalstybinių paslaugų prieinamumo reikalavimų ir taikomos prieinamumo politikos sistemos.

Alternatyvi apyvartinių pokalbių opcionų prekybos strategija

Aprašyta padėtis rodo, kad reikia imtis veiksmų ir užtikrinti laisvą gaminių ir paslaugų judėjimą, nustatant ir taikant bendrus prieinamumo reikalavimus tam tikriems gaminiams ir paslaugoms, taip pat taikant tuos pačius reikalavimus ES teisės aktams, kuriuose nustatytos bendros prieinamumo prievolės.

Tai padės padidinti pramonės subjektų konkurenciją. Padengta kvietimų prekybos strategija tikslas — sumažinti tarpvalstybinės prekybos kliūtis ir užkirsti joms kelią.

Būtina pašalinti teisės aktų skirtumus, todėl siūloma suderinti nacionalines priemones, susijusias su prieinamumu. Techninės aplinkybės Gamintojai ir paslaugų teikėjai visame pasaulyje, gaminantys konkrečių prieinamumo aspektų turinčius gaminius ir teikiantys tokias paslaugas, šiuo metu taiko skirtingus metodus, kad laikytųsi prieinamumo reikalavimų. Šie metodai kartais grindžiami nacionaliniais arba tarptautiniais standartais; regioniniai ir šalių standartai dažniausiai nedera.

Europos lygmeniu įvairūs prieinamumo standartai rengiami, kai Komisija pateikia standartizavimo prašymus Europos standartizacijos organizacijoms ESO. Šiais standartizavimo prašymais kurie yra ne teisėkūros priemonės ESO siūloma suderinti kuriamus savanoriškai taikomus Europos standartus, atsižvelgiant į pasaulinius pokyčius. Jais ESO raginamos parengti tam tikrus savanoriškai taikomus prieinamumo standartus ir, jei įmanoma, persvarstyti galiojančius padengta kvietimų prekybos strategija, kad būtų sukurtos geresnės gairės dėl visiems tinkamo dizaino principo.

Ši savanoriška, paprašius atliekama Europos standartizavimo veikla trunka ilgai, todėl gali būti, kad nesant Europos standartų valstybės narės imsis standartizavimo veiklos nacionaliniu lygmeniu.

DUK dėl priemonės "Subsidijos labiausiai nukentėjusioms įmonėms"

Tam, kad būtų pasiektas numatytas suderinimas Europos lygmeniu, savanoriška Europos standartizavimo veikla turės būti grindžiama reguliavimo priemonėmis. Direktyvoje nustatyti funkcinio prieinamumo reikalavimai pateikti kaip bendrieji tikslai. Vienas iš būdų įvertinti atitiktį minėtiems reikalavimams — savanoriškai taikyti darniuosius standartus, priimtą pagal m. Rengiant šią iniciatyvą turėtų būti remiamasi minėtais prašymais grindžiamais Europos standartais ir bet kokiais kitais tinkamais galiojančiais Europos standartais, kad tie darnieji standartai galėtų padėti užtikrinti atitikties prieinamumo reikalavimams prielaidą.

Politinės aplinkybės Pagrindinis šios direktyvos tikslas — pagerinti prieinamų gaminių ir paslaugų vidaus rinkos veikimą.

Įdomios straipsniai

Jis atitinka Komisijos Pirmininko J. Ši direktyva taip pat padės įgyvendinti m. Tai apima ir galimybes naudotis fizine aplinka, transportu, informacijų ir ryšių technologijomis ir sistemomis, kitais įrenginiais ir paslaugomis. JT neįgaliųjų teisių komiteto paskelbtoje bendrojoje padengta kvietimų prekybos strategija dėl Konvencijos 9 straipsnio dėl svyruojanti prekybos strategija betfair Konvencijos Šalys taip pat turėtų užtikrinti, kad visos naujos prekės ir paslaugos būtų visiškai prieinamos neįgaliesiems.

Europos strategijoje dėl negalios atnaujintas siekis kurti Europą be kliūčių. ES veiksmais remiami ir papildomi nacionaliniai prieinamumo užtikrinimo ir esamų kliūčių šalinimo padengta kvietimų prekybos strategija.

 • Geriausios knygos apie prekybą opcionais
 • Николь даже расхохоталась, впервые увидев Синего Доктора в облегающем, как перчатка, белом костюме, покрывающем полное тело и восемь щупалец.
 • Ekspertų opcionų prekyba
 • Николь улыбнулась Марии.
 • Alternatyvi apyvartinių pokalbių opcionų prekybos strategija - Prekybos
 • Да, чувствую.

Prieinamumo aspektas įtrauktas į kelias ES iniciatyvas. Konkrečių prieinamumo reikalavimų numatyta ES teisės aktuose, susijusiuose su konkrečiais gaminiais, paslaugomis ar sektoriais. Kituose teisės aktuose, kaip antai viešųjų pirkimų direktyvose ir Europos struktūrinių ir investicinių fondų reglamentuose nustatytas bendras prieinamumo reikalavimas pirmiausia — m. Tačiau Europos lygmeniu dar nėra bendros prieinamumo apibrėžties. Prie Europos strategijos dėl negalios pridėtame — m.

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir tikslais Daugeliu atvejų ES teisės aktuose kalbama apie neįgaliųjų padėtį, ypatingą dėmesį skiriant konkrečiai sričiai. Tai pasakytina apie įvairius keleivių teisių reglamentus, susijusius su visomis transporto rūšims oro, geležinkelių, vandens transporto, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusųkuriose daugiausia dėmesio skiriama riboto judumo asmenųbesinaudojančių transporto priemonėmis, nediskriminavimui ir pagalbos jiems teikimui Yra ir ES teisės aktų dėl keleivinio transporto priemonių, tokių kaip autobusai su žema įlipimo platforma 15geležinkelių riedmenų 16taip pat vandens transporto priemonių 17 ir techninių standartų, kuriais užtikrinamas skirtingų transporto priemonių prieinamumas.

Šių teisės aktų taikymo sričiai šis pasiūlymas įtakos neturės. Vis dėlto šia iniciatyva bus užtikrintas didesnis transporto priemonių prieinamumas, o tai gali sudaryti palankesnes sąlygas teikti pagalbą ir arba padengta kvietimų prekybos strategija pagalbos poreikį ir susijusias išlaidas.

Šis pasiūlymas dera su pasiūlymu dėl Direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo 18reglamentuojančiu konkrečių viešojo sektoriaus institucijų interneto svetaines, kuriose teikiamos konkrečios paslaugos. Šia iniciatyva tas pasiūlymas papildomas — reglamentuojamos kai kuriuos privačiojo sektoriaus interneto svetainės. Kartu šie pasiūlymai padeda kurti įtraukią e.

padengta kvietimų prekybos strategija namų dirbtuvės milanas

Siekiant užtikrinti, kad atsakingos institucijos įgyvendintų tuos pačius prieinamumo reikalavimus, kad ir koks būtų interneto svetainės pobūdis, šioje padengta kvietimų prekybos strategija direktyvoje nustatyti prieinamumo reikalavimai yra identiški reikalavimams, nustatytiems siūlomoje Direktyvoje dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo.

Nustačius prieinamumo reikalavimus, pasiūlymu būtų patikslintos padengta kvietimų prekybos strategija prievolės, įtvirtintos ES teisės aktuose, kuriuose prieinamumo prievolės nustatytos, tačiau kuriuose nepateikta reikalavimų ar specifikacijų, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų arba Europos struktūrinių ir investicijų fondų srityse. Taigi pasiūlymas toms iniciatyvoms bus taikomas, tačiau jos nebus pasiūlymu keičiamos, nors jų tikslai ir teisinis pagrindas skiriasi, — pasiūlyme bus patikslinta, ką reiškia prieinamumas, o tai padės padidinti teisinį tikrumą.

Būsimi teisės aktai, kuriuose bus nustatytos prieinamumo prievolės, galėtų atspindėti bendrus šios iniciatyvos prieinamumo reikalavimus ir tai padėtų didinti darną vidaus rinkoje.

Be to, atsižvelgiant padengta kvietimų prekybos strategija Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metais m. Europos Komisijos populiarintą aktyvaus senėjimo koncepciją, svarbu kurti prieinamą ir vyresnio amžiaus žmonėms patogią aplinką, kad jie kuo ilgiau galėtų savarankiškai gyventi vietos bendruomenėje. Prieinamumas yra vienas iš pagrindinių tos koncepcijos aspektų. Kadangi negalia ir senėjimas glaudžiai susiję 19prieinamumas yra svarbus vyresnio amžiaus žmonėms, kad jie galėtų gyventi aktyvų ir savarankišką gyvenimą ir kad būtų skatinama vadinamoji senjorų ekonomika Kalbant apie tarptautinį lygmenį, JAV taikoma išsami prieinamumo teisės aktų sistema, nustatyta nemažai išsamių privalomų standartų ir taisyklių Todėl, kartu atsižvelgiant į kelių suinteresuotųjų subjektų visų pirma IRT sektoriaus subjektų prašymus ir kai kurių gaminių ir paslaugų pasaulinį pobūdį, pasiūlymu siekiama suderinti JAV taikomas nuostatas ir ES taisykles.

Ši ES iniciatyva dėl prieinamumo galėtų padėti sukurti sistemą, kurios prieinamumo standartai, grindžiami globaliu požiūriu, galėtų padėti kurti transatlantinę rinką.

Navigacija

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis Siekiant nustatyti problemas ir poreikius, surengta nemažai viešų konsultacijų ir studijų, stiklinės dvejetainiai variantai kurias išklausytos valstybės narės, pramonės atstovai ir pilietinė visuomenė vartotojai, įskaitant neįgaliuosius : —viešos konsultacijos internetu dėl Europos prieinamumo akto m.

ANED vykdyti prieinamumo teisės aktų 27 valstybėse narėse ir įgyvendinimo Europos Sąjungoje tyrimai Poveikio vertinimas Teisingumo generalinis direktoratas sudarė poveikio vertinimo iniciatyvinę grupę, atstovavusią įvairioms Komisijos tarnyboms ir padaliniams. Penkios politikos galimybės atmestos ankstyvame poveikio vertinimo etape kaip nerealistiškos, nepadėsiančios pasiekti nustatytų tikslų arba neproporcingos.

Preliminari peržiūra parodė, kad ši ES iniciatyva turėtų apimti tik atrinktas prioritetines sritis, kuriose kliūtys vidaus rinkos veikimui aiškiausios, kuriose šios kliūtys, tikėtina, didės, arba kuriose Europos lygmens veiksmai būtų naudingesni. Toliau nurodytų keturių galimybių poveikis įvertintas išsamiau. ES lygmeniu nesiimti tolesnių veiksmų pagrindinis scenarijus ; 2 galimybė.

padengta kvietimų prekybos strategija turėtumėte pirkti akcijų pasirinkimo sandorius

ES rekomendacija, kurioje būtų apibrėžti bendrieji prieinamumo reikalavimai, susiję su atrinktais gaminiais ir paslaugomis, padengta kvietimų prekybos strategija pat viešaisiais pirkimais.

Pasirinkus šią galimybę būtų sprendžiama problema, kylanti pagal pagrindinį scenarijų, — būtų įtraukti prieinamumo reikalavimai, kuriuos būtų galima taikyti į apibrėžtą sąrašą įtrauktiems gaminiams ir paslaugoms bei viešųjų pirkimų procedūroms. ES direktyva, kurioje būtų apibrėžti bendri prieinamumo reikalavimai, susiję su atrinktais gaminiais ir paslaugomis, taip pat viešaisiais pirkimais, taikytini valstybėms narėms, kai šios imtųsi prieinamumo reglamentavimo.

Pasirinkus šią galimybę, valstybės narės neprivalėtų priimti teisės aktų dėl prieinamumo reikalavimų iki nustatytos datos, tačiau jeigu imtųsi tai daryti arba jei tai jau būtų padariusios, šie teisės aktai turėtų atitikti ES taisykles, kad būtų užtikrintas suderinamumas visoje bendrojoje rinkoje. Visos valstybės narės pradžia darbas bolonija užtikrinti laisvą prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimą, net ir tais atvejais, kai nesiimtų reglamentuoti prieinamumo, ir taikyti bendrus prieinamumo reikalavimus viešųjų pirkimų procedūroms.

padengta kvietimų prekybos strategija ar tikrai galite užsidirbti pinigų naudodami dvejetainius variantus

ES direktyva, kurioje būtų apibrėžti bendrieji prieinamumo reikalavimai, susiję su atrinktais gaminiais ir paslaugomis, taip pat viešaisiais pirkimais, nedelsiant taikytini visoms valstybėms narėms. Pasirinkus šią galimybę, visos valstybės narės, įskaitant tas, kurios dar nėra priėmusios teisės aktų dėl prieinamumo, turėtų priimti naujus teisės aktus dėl prieinamumo pagal siūlomas ES taisykles. Taip prieinamumo taisyklės būtų visapusiškai suderintos visose valstybėse narėse.

Manyta, kad reguliavimo priemonės yra veiksmingiausios ES intervencinės priemonės siekiant spręsti dabartines ir būsimas problemas, susijusias su bendrosios rinkos veikimu. Visų pirma nuspręsta, kad direktyva atitinka požiūrį, kurio laikytasi ankstesniuose Komisijos komunikatuose ir dokumentuose, ir kad ji padėtų užtikrinti nevaržomą prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimą, neviršijant to, kas būtina.

Video: Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in America 2022, Sausis

Europos Komisijos tarnybų parengtą poveikio vertinimo ataskaitą išsamiai išnagrinėjo ir palankiai įvertino Poveikio vertinimo valdyba. Galutinėje poveikio vertinimo redakcijoje atsižvelgta į Poveikio vertinimo valdybos rekomendacijas.

Subsidiarumo principas Subsidiarumo principas taikomas tik tuomet, jei pasiūlyme nagrinėjami klausimai nepriklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai.

padengta kvietimų prekybos strategija kaip investuoti į akcijų pasirinkimą indijoje

Atitinkamai pagal SESV 4 straipsnio 2 dalies a ir g punktus vidaus rinka ir transportas yra Sąjungos ir valstybių narių pasidalijamosios kompetencijos sritys. Reikia imtis ES veiksmų, nes valstybės narės įveikti problemos pačios negali: ji susijusi su tarpvalstybiniais aspektais, kurių pavienių valstybių narių veiksmais išspręsti negalima. Yra kliūčių, trukdančių normaliai veikti vidaus rinkai, — tiek kliūčių prekybai, tiek kliūčių, trukdančių visapusiškai naudotis vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis.

Dėl nacionalinių skirtumų kyla padengta kvietimų prekybos strategija bendrovėms, kurios nori veikti tarpvalstybiniu mastu. Dėl skirtingų prieinamumo reikalavimus reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų kylančias problemas, kurių, tikėtina, padaugės valstybėms narėms įgyvendinant įsipareigojimus pagal UNCRPD, galima veiksmingai spręsti tik taikant bendrą požiūrį ES lygmeniu. Kaip paaiškėjo per konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, galimybę prieinamiems gaminiams ir paslaugoms laisvai judėti vidaus rinkoje gali suteikti tik nuosekli teisinė padengta kvietimų prekybos strategija.

Document 32013R1303

ES lygmens veiksmais būtų laikomasi subsidiarumo principo — dėmesys būtų telkiamas į tuos gaminius ir paslaugas, dėl kurių akivaizdžiai kyla didelių problemų vidaus rinkoje, nes skirtingi nacionaliniai reikalavimai sudaro kliūčių prekybai. Todėl šią problemą reikia spręsti ES lygmeniu. Valstybės narės ir toliau būtų visiškai atsakingos už kitų gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų reglamentavimą.

ES veiksmais bus naudingai papildyti nacionaliniai prieinamumo teisės aktai — bus sukurtos taisyklės, padėsiančios užtikrinti laisvą prieinamų gaminių ir paslaugų judėjimą vidaus rinkoje, ir skatinamas veiksmingesnis išteklių naudojimas. Valstybės narės padengta kvietimų prekybos strategija priimti iš kitos valstybės narės eksportuojamus gaminius ir paslaugas, jeigu jie atitinka siūlomoje direktyvoje nustatytus prieinamumo reikalavimus.

Tokio laisvo judėjimo užtikrinimas turės teigiamą ekonominį poveikį. Pasiūlymas padės sukurti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir išvengti vidaus rinkos susiskaidymo, taigi bus užtikrintas teisinis aiškumas ir ekonominės veiklos vykdytojai savo gaminius ir paslaugas galės pardavinėti didesnėje rinkoje. Naudinga bus ir tai, kad funkcinių sutrikimų turintys vartotojai, įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus asmenis, galės rinktis iš didesnio kiekio geresnių ir pigesnių prieinamų gaminių ir paslaugų: taigi nauda bus trejopa.

Proporcingumo principas Kalbant apie proporcingumą, siūlomų veiksmų turiniu ir forma neviršijama to, kas būtina, siekiant užtikrinti tinkamą prekyba kriptovaliuta dvejetainiais opcionais rinkos veikimą. Numatytu įgyvendinimo terminu atsižvelgiama į padengta kvietimų prekybos strategija gyvavimo ciklą.

padengta kvietimų prekybos strategija godaddy darbuotojo akcijų pasirinkimo sandoriai

Įtraukti kruopščiai atrinkti gaminiai ir paslaugos. Prieinamumo prievolės taikomos tik naujiems gaminiams, pateikiamiems rinkai pradėjus taikyti direktyvą, ir paslaugoms, teikiamoms nuo tos dienos.

Nustatyti bendri tikslai ir bendros taisyklės, tačiau, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes, nenurodyta, kaip šių tikslų siekti — tai palikta valstybių narių nuožiūrai. Todėl prieinamumo reikalavimai nustatyti tik funkciniu lygmeniu. Prievolių proporcingumas buvo atidžiai apsvarstytas — tai rodo, pavyzdžiui, pasirinkta paprasta atitikties vertinimo tvarka savideklaracija ir rinkos priežiūros tvarka. Ši tvarka grindžiama ta, kuri paprastai numatoma vidaus rinkos derinimo teisės aktais Įvertintos reikalavimų laikymosi išlaidos, kurias patirtų gamintojai, paslaugų teikėjai ir viešojo administravimo institucijos.

Atlikus analizę padaryta išvada, kad iš esmės suderinimo nauda yra didesnė už išlaidas. Taikant šias sąlygas, be kita ko, atsižvelgiama į atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų dydį, išteklius ir pobūdį. Pagal Komisijos padengta kvietimų prekybos strategija svarstyta apie galimybę reikalavimų visiškai netaikyti labai mažoms įmonėms, tačiau to atsisakyta, ir įtrauktos minėtos sąlygos, nes jas taikant bus geriau atsižvelgiama į tuos ekonominės veiklos vykdytojus, kuriems galėtų būti užkrauta našta, kuri, pavieniais pagrįstais atvejais galėtų būti neproporcinga naudai.

Minėtos sąlygos taip pat suteikia galimybę geriau kontroliuoti bendrą apsaugos priemonių poveikį siekiant teisės akto tikslų.

 • Williams aligatoriaus strategija
 • Informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse: www.
 • Arbitrao prekiautojas
 • Alternatyvi apyvartinių pokalbių opcionų prekybos strategija Video: Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in AmericaSausis Video: Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in AmericaSausis Knygos apie galimybe prekiauti visada pristatė populiarus strategija žinomas kaip padengtas skambučio rašyti kaip standartinis bilietas.
 • EUR-Lex - PCR(01) - EN - EUR-Lex
 • Взрослые же удивленно бродили вокруг, не только разглядывая яркие радужные разводы над головой, но и обследуя альковы за платформой; там располагались ванные комнаты и спальные помещения.

Poveikis pagrindinėms teisėms Tolesnis pasiūlymas darytų teigiamą poveikį kelioms Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažįstamos teisėms.

Tokia ES iniciatyva tiesiogiai ir netiesiogiai padėtų naudotis šiomis teisėmis: teise į žmogaus orumą 1 straipsnisteise į asmens neliečiamybę 3 straipsnisteise į mokslą 14 straipsnisteise į laisvę pasirinkti profesiją ir teise dirbti 15 straipsnispagyvenusių žmonių teises 25 straipsnisneįgaliųjų asmenų padengta kvietimų prekybos strategija į integravimą 26 straipsnis bei laisvo judėjimo ir apsigyvenimo laisve 45 straipsnis. Kalbant apie ekonominės veiklos vykdytojus, šis pasiūlymas darytų įvairų poveikį teisėms, pavyzdžiui, teisei į laisvę užsiimti verslu 16 straipsnis ir teisei į nuosavybę 17 straipsnis.

Visų pirma iniciatyva būtų pašalintos kliūtys prekybai ir padidintas vidaus rinkos potencialas, taigi ji padėtų naudotis šiomis dviem teisėmis. Kai kuriais atvejais dėl šios iniciatyvos naudojimasis šiomis teisėmis taip pat galėtų būti ribojamas, priėmus naujas taisykles kai kuriose valstybėse narėse.

Tačiau apribojimai, galintys atsirasti dėl šių naujų taisyklių, būtų pagrįsti ir proporcingi ir padėtų didinti galimybes vykdyti ES vidaus prekybą, o tai būtų naudinga patiems ekonominės veiklos vykdytojams.

Title and reference

Naujosios taisyklės taip pat būtų pateisinamos siekiant skatinti kitas pagrindines teises, kaip antai nurodytas pirmiau. Pasiūlymas Siūlomoje direktyvoje bus pateikta bendra ES tam tikrų gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų apibrėžtis ir įgyvendinimo sistema. Toliau apibendrinti siūlomos direktyvos elementai. Taikymo sritis Siūlomoje direktyvoje: —bus suderinti prieinamumo reikalavimai, susiję su sąraše išvardytais gaminiais ir paslaugomis ir —remiantis tais pačiais prieinamumo reikalavimais bus apibrėžta ES teisėje išdėstyta prieinamumo prievolė kuri jau nustatyta, tačiau dar neapibrėžtajai bus suteiktas turinys, pvz.

Taikymo sritis yra atitinkamų teisinių dokumentų taikymo sritis, kuri šia direktyva nekeičiama. Prieinamumo reikalavimai padengta kvietimų prekybos strategija laisvas judėjimas Siūloma direktyva bus pašalintos dėl skirtingų nacionalinės teisės aktų kylančios kliūtys ir sąraše išvardytiems gaminiams ir paslaugoms bus nustatyti suderinti privalomi prieinamumo reikalavimai, o tai leis pagerinti vidaus rinkos veikimą.

Dėl kiekvieno ESI fondo ypatybių reikėtų atskiruose reglamentuose nustatyti konkrečias taisykles, taikomas kiekvienam ESI fondui bei Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui pagal ERPF; 3 In line with the conclusions of the European Council of 17 Junewhereby the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth was adopted, the Union and Member States should implement the delivery of smart, sustainable and inclusive growth, while promoting harmonious development of the Union and reducing regional disparities. The ESI Funds should play a significant role in the achievement of the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Europos Vadovų Tarybos išvadomis, pagal kurias priimta Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kartu skatindamos darnų Sąjungos vystymąsi ir mažindamos regionų skirtumus. Todėl reikėtų ir toliau išlaikyti tvirtą EŽŪGF ir EŽŪFKP sąsają ir išsaugoti valstybėse narėse jau nustatytas padengta kvietimų prekybos strategija 5 The outermost regions should benefit from specific measures and from additional funding to offset their structural social and economic situation together with the handicaps resulting from the factors referred to in Article TFEU. Stojimo akto Protokolo Nr.

Užtikrinama, kad visi prieinamumo reikalavimus atitinkantys gaminiai ir paslaugos galėtų laisvai judėti vidaus rinkoje. Direktyva padės pramonės atstovams imtis su prieinamumu susijusių priemonių naudojantis tais pačiais funkcinio prieinamumo reikalavimais ir taip vykdyti prievolę pirkti ir arba finansuoti prieinamus gaminius ir paslaugas, kaip nustatyta ES teisės aktuose.

Taip pat įtraukta apsaugos sąlygų. Jei dėl to vis dar kils kliūčių vidaus rinkoje, Komisija ateityje gali apsvarstyti kitas darbas iš namų inspektoriaus parengti valstybėms narėms skirtas gaires, pavyzdžiui, imtis standartizavimo ar įgyvendinimo priemonių.