Pirmoji atviro universiteto studentų strategija


Klaipėdos universiteto studentų sąjungos KUSS konferencijoje antrajai kadencijai į prezidentės pareigas perrinkta Irma Vilutytė.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Ji pri­ima spren­di­mus, su­si­ju­sius su są­jun­gos veik­la ir struk­tū­ra bei ren­ka pre­zi­den­tą ir re­vi­zi­jos ko­mi­si­ją. Są­jun­gos pre­zi­den­tas yra pag­rin­di­nis kon­fe­ren­ci­jos pri­im­tų spren­di­mų vykdytojas. Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo 23 de­le­ga­tai.

 1. Naujienos – Puslapis 18 – Verslo fakultetas
 2. Korporacijų ir įmonių vadovai; Valstybės skaičiai ir darbuotojai.
 3. Bitcoin api
 4. Aukštasis mokslas turi būti visuomenės atspindys - Švietimo naujienos
 5. Standartinės investuosite į bitcoin pinigus Keletas
 6. Patogu studijuoti — nereikia nutraukti pagrindinės veiklos.
 7. Bd teistai udirbti pinigus internete

Bal­sa­vi­mo me­tu še­ši jų su­ga­di­no biu­le­te­nius, o li­ku­sie­ji 17 pa­si­sa­kė už vie­nin­te­lę kan­di­da­tę — tre­čio kur­so ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jų stu­den­tę Ir­mą Vi­lu­ty­tę. Pir­mą kar­tą pirmoji atviro universiteto studentų strategija KUSS pre­zi­den­tės pa­rei­gas ji iš­rink­ta m.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Prieš rin­ki­mus pa­teik­to­je prog­ra­mo­je Vi­lu­ty­tė ant­ros ka­den­ci­jos me­tu pla­nuo­ja ko­ky­biš­kai at­sto­vau­ti stu­den­tams, kur­ti jiems at­vi­rą są­jun­gos at­mos­fe­rą, ska­tin­ti jų ak­ty­vu­mą ir stip­rin­ti pa­čią organizaciją. Ir­ma Vilutytė Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai kan­di­da­tei už­da­vė klau­si­mus apie aka­de­mi­nį ne­są­ži­nin­gu­mą, ga­li­my­bę KUSS tu­rė­ti tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, uni­ver­si­te­to už­sie­nio stu­den­tus, vi­ce­pre­zi­den­to pa­rei­gas, pre­zi­den­to rin­ki­mų pro­ce­dū­rą, bend­ra­dar­bia­vi­mą su są­jun­gos alum­ni ir ki­to­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis bei jos reorganizaciją.

Ačiū už Jūsų nuomonę!

Dis­ku­si­jo­se ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta uni­ver­si­te­to stu­den­tams iš už­sie­nio. Po­kal­by­je su Šauks­mu Vi­lu­ty­tė tvir­ti­no, kad anks­tes­nė­je ka­den­ci­jo­je tu­rė­ju­si tarp­tau­ti­nių stu­den­tų ko­or­di­na­to­rių, ku­ris už­sie­nio stu­den­tams teik­da­vo in­for­ma­ci­ją ang­lų kal­ba.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Šių pa­rei­gų nu­spręs­ta at­si­sa­ky­ti ir su­da­ry­ti są­ly­gas tarp­tau­ti­niams stu­den­tams kreip­tis tie­sio­giai į at­sto­vy­bės komandą. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te tarp­tau­ti­nių stu­den­tų klau­si­mas iš­ki­lo ke­lis kar­tus. Gruo­dį KUSS pas­kel­bė su­si­rū­pi­ni­mą dėl ša­lia vie­no iš uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­čių už­pul­tų tarp­tau­ti­nių stu­den­tų.

Vilniaus universitete – bendros pastangos gerinti sąlygas žmonėms su negalia

Va­sa­rį bu­vęs stu­den­tas iš In­di­jos pa­da­vė uni­ver­si­te­tą į teis­mą dėl esą aukš­to­sios mo­kyk­los ne­iš­pil­dy­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Uni­ver­si­te­to stra­te­gi­ja nu­ma­to pri­trauk­ti dar dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio.

 • Vilniaus universiteto siekis – įvairovė ir didesnis atvirumas visiems | klubastikjums.lt
 • Lengva forex
 • Viskas apie verslo Lietuvoje galimybes.
 • Vilniaus universiteto informacija Vilniaus universitete — bendros pastangos gerinti sąlygas žmonėms su negalia Vilniaus universitetas VU nuosekliai dirba siekdamas sukurti tinkamas studijų sąlygas visiems savo studentams.
 • Vilniaus universitete – bendros pastangos gerinti sąlygas žmonėms su negalia - Regionų naujienos
 • Priimta m.
 • MOKYMO TECHNOLOGIJA
 • Pi prekybos strategija Joms būdingas minimalus galiojimo laikas ir dvejetainių opcionų taisyklės ir strategijos užbaigiamos per minutes.

KU stu­di­ja­vo dvi­gu­bai dau­giau stu­den­tų iš už­sie­nio nei anks­tes­niais metais. Pag­rin­di­niai są­jun­gos part­ne­riai — ki­tos stu­den­tų sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jos.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Ki­tus part­ne­rius są­jun­ga ren­ka­si pa­gal ky­lan­čius poreikius. Nu­trauk­ta KUSS na­rys­tė esą suveikusi.

Aukštasis mokslas turi būti visuomenės atspindys

Pri­sta­ty­da­ma sa­vo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ata­skai­tą pre­zi­den­tė kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tams pra­ne­šė, kad KUSS nuo m. Ruo­šia­ma ata­skai­ta ir už m. Di­džią­ją KUSS iš­lai­dų da­lį m.

Nors są­jun­gos pa­ja­mos ir iš­lai­dos ati­tin­ka­mai ne­vir­ši­jo 2 Eur ri­bos, be­veik 6 eu­rų or­ga­ni­za­ci­ja iš­lei­do pa­si­nau­do­da­ma sa­vo ei­lu­te KU biu­dže­te.

Kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai klau­si­mų pre­zi­den­tei dėl pa­teik­tos fi­nan­si­nės ata­skai­tos ne­tu­rė­jo ir pa­tvir­ti­no ją vienbalsiai. Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės de­le­guo­ta Go­da Pu­ke­ly­tė re­vi­zi­jos ata­skai­to­je nu­ro­dė, kad m. Vis dėl­to, kai ku­rios fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je nu­ro­dy­tos pa­ja­mų pirmoji atviro universiteto studentų strategija bu­vo į KUSS są­skai­tą grą­žin­tos lė­šos, o iš­lai­dų skil­ty­je pa­si­ges­ta są­skai­tų fak­tū­rų už są­jun­gos na­riams grą­žin­tas lė­šas dėl iš­lai­dų, pa­tir­tų ei­nant pa­rei­gas.

Tarp re­vi­zi­jos re­ko­men­da­ci­jų bu­vo pa­siū­ly­mas mais­tą, skir­tą at­sto­vy­bėms šven­tė­mis įsi­gy­ti iš as­me­ni­nių lė­šų, o ne iš są­jun­gos biudžeto.

KU studentai perrinko KUSS prezidentę

Ata­skai­to­je re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja taip pat at­krei­pė dė­me­sį į pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius su bal­sa­vi­mais po­sė­džių me­tu KUSS ta­ry­bo­je ir są­jun­gos fa­kul­te­tų pa­da­li­niuo­se, jų kvo­ru­mo ir pro­to­ko­la­vi­mo, spren­di­mų pri­ėmi­mo ir ki­tais veik­los dokumentais. Kon­fe­ren­ci­jai pir­mi­nin­ka­vo Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas Ei­gir­das Sar­ka­nas. Jos me­tu taip pat iš­rink­ta nau­ja re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja ir su­for­muo­ta dar­bo gru­pė KUSS veik­los stra­te­gi­jai ruoš­ti.

pirmoji atviro universiteto studentų strategija

Są­jun­ga at­sto­vau­ja apie 3 Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to studentų. Rep­or­ta­žą pa­ruo­šė Do­mas Lavru­kai­tis.