Prekybos eksporto sistema


Ši instrukcija nustato muitiniam tikrinimui pateikiamų bendrojo dokumento importo ir eksporto rinkinių bei kartu su deklaracija pateikiamų dokumentų bei transporto priemonių sąrašų duomenų įvedimo į ASYCUDA kompiuterinės sistemos MODBRK modulį tvarką.

Bendrojo dokumento ir jo papildomųjų lapų pildymo tvarką nustato Bendrojo dokumento pildymo instrukcija. Langelio pirmoji eilutė kodo skiltis nepildoma. Jeigu importuojamos prekės, kurioms jau buvo įforminta importo, eksporto arba eksporto ir tranzito deklaracija muitinės procedūrai, naudojamai statistikoje, tarptautiniais maršrutais vykstančių laivų, orlaivių ar traukinių atsargų prekybos eksporto sistema, nuo antros langelio eilutės tarp laužtinių skliaustų įvedamas įmonės, tiekiančios atsargas laivams, orlaiviams ar traukiniams, septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, toliau — pavadinimas ir tikslus buveinės adresas.

Jeigu importuojamos prekybos eksporto sistema iš neapmuitinamos parduotuvės, nuo antros langelio eilutės įvedamas tarp laužtinių skliaustų neapmuitinamos parduotuvės septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, toliau — pavadinimas ir tikslus buveinės adresas. Visais atvejais antroje-penktoje eilutėse siuntėjo duomenims įvesti skirta ne daugiau nei ženklai, duomenys įvedami eilės tvarka, nepaliekant tarpų po siuntėjo kodo ir pavadinimo.

Skaičiais nurodomas pridėtų specifikacijos lapų rinkinių skaičius.

Eksporto strategija | Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Importuojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas prekybos eksporto sistema prekes, elektros energiją, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus, langelis nepildomas.

Bendras importo deklaracijos pakuočių skaičius turi sutapti su 31 langeliuose aprašytų prekių pakuočių skaičių suma. Registracijos numerį sudaro 11 ženklų: ženklai — muitinės tarpininko atstovą identifikuojantis šešiaženklis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimo numeris; ženklai naudojami deklaranto reikmėms.

Kiekvienais kalendoriniais prekybos eksporto sistema šis numeris turi būti unikalus. Pirmoje langelio eilutėje kodo skiltyje įvedamas septynženklis kodas iš Įmonių rejestro arba kitų ūkio subjektų registrų asmenims, įtrauktiems į Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus. Kodo reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Užsienio prekyba | Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Surinkus kodą, įmonės pavadinimo ir adreso eilutės užpildomos automatiškai. Jeigu importuotojas neįtrauktas į Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus, pirma langelio eilutė nepildoma, o pradedant antra eilute tarp prekybos eksporto sistema skliaustų įvedamas asmenį identifikuojantis: septynženklis ūkininko ūkio kodas — asmenims, įtrauktiems į Ūkininkų ūkių registrą; patento numeris — ūkio subjekto statuso neturintiems fiziniams asmenims, turintiems leidimą verstis komercine veikla; asmens kodas — keleiviams ir ūkio subjekto statuso bei leidimo verstis komercine veikla neturintiems fiziniams asmenims.

Toliau įvedamas pavadinimas vardas ir pavardė ir registracijos nuolatinė gyvenamoji arba paso išdavimo vieta. Jeigu importuojamos prekės iš neapmuitinamos parduotuvės, pirmoje langelio eilutėje įvedamas neapmuitinamos parduotuvės steigėjo septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, antroje-penktoje eilutėse prekybos eksporto sistema neapmuitinamos parduotuvės steigėjo pavadinimas ir tikslus buveinės adresas.

Jeigu importuojamos prekės, kurias prekybos eksporto sistema tiekti kaip tarptautiniais maršrutais vykstančių laivų, orlaivių ar traukinių atsargas, pirmoje langelio eilutėje įvedamas įmonės, tiekiančios šias atsargas laivams, orlaiviams ar traukiniams, septynženklis kodas iš Įmonių rejestro, antroje-penktoje pavadinimas ir tikslus buveinės adresas.

  • Elektroninėje eksporto deklaracijoje kiekvienai prekei: 2.
  • „Gazprom“ nutraukė dujų pasiūlą eksportui aisiais per elektroninę prekybos sistemą - LRT

Tam tikrais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje registruotą juridinį asmenį identifikuojantis septynženklis kodas laikinai nėra įtrauktas į kompiuterinį Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus, pirma 8 langelio eilutė nepildoma, antroje eilutėje tarp laužtinių skliaustų įvedamas įmonės septynženklis kodas, toliau — įmonės pavadinimas ir buveinės adresas.

Visais atvejais antroje-penktoje eilutėse gavėjo duomenims įvesti skirta ne daugiau nei ženklai, duomenys įvedami eilės tvarka, nepaliekant tarpų po gavėjo kodo ir pavadinimo.

prekybos eksporto sistema

Įmonėms, registruotoms Muitinės tarpininkų registravimo žurnale, pirmoje langelio eilutėje kodo skiltyje įvedamas septynženklis kodas iš Įmonių rejestro.

Kodo reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio sąrašo atitikmens. Surinkus kodą, muitinės tarpininko pavadinimas ir tikslus buveinės adresas užpildomi automatiškai. Reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens. Specialiame langelio lauke įvedamas šalies, kurioje registruota transporto priemonė arba viena iš transporto priemonių, kuri gabena arba traukia kitasdviraidis kodas iš Pasaulio šalių ir teritorijų registro.

Šiame langelyje turi būti nurodytas aktyviosios transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos numeris arba numeriai, jeigu jie skiriasi pvz.

Duomenys įvedami nuosekliai, nekeičiant simbolių prekybos eksporto sistema tvarkos, be kitų skiriamųjų ženklų. Šiuo prekybos eksporto sistema duomenys apie transporto priemones įvedami bendrojo dokumento transporto priemonių sąraše 3 priedas. Gabenant importuojamas prekes geležinkelių transportu nepildomas specialus langelio laukas t. Gabenant prekes geležinkelių transportu nepildomas specialus langelio laukas t.

Pirmasis kodo skaitmuo įvedamas pirmame specialiame lauke, antrasis — antrame. Reikšmės gali būti pasirinktos iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Reikšmė gali būti pasirinkta iš kompiuterinio Muitinės įstaigų klasifikatoriaus atitikmens. Langelis nepildomas, jeigu: prekes deklaruoja ūkio subjekto statuso neturintis fizinis asmuo; išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, laikinai įvežamos arba laikinai įvežamos perdirbti prekės, už kurias nenustatyti prekybos eksporto sistema importo muitai ir mokesčiai. Reikšmė gali būti pasirenkama iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Sutrumpintą muitinės įstaigos pavadinimą sistema užpildo automatiškai. Šiose eilutėse įvedami banderolių, kuriomis paženklinti importuojami tabako gaminiai, numeriai; trečioje eilutėje: pirmoje skiltyje — prekių pakuočių skaičius; antroje skiltyje — prekių pakuočių rūšies kodas iš Pakuočių klasifikatoriaus, reikšmė metastock prekybos strategija būti pasirenkama iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės užima ne visą pakuotę, tokia prekių pakuotė turi būti įskaitoma į bendrą pakuočių skaičių, o langelyje įvedama trupmena pvz. Jeigu šiame langelyje aprašomos prekės gabenamos nesupakuotos, turi būti nurodytas prekių kiekis.

„Gazprom“ nutraukė dujų pasiūlą eksportui 2022-aisiais per elektroninę prekybos sistemą

Tais atvejais, kai neįmanoma nurodyti prekių kiekį, pvz. Apatinės langelio dalies pirmoje ir antroje eilutėse įvedamas prekės aprašymas. Prekių aprašymui skirta 88 ženklai.

  • Įstatymo paskirtis 1.
  • Sąsaja su AIS/Eksportas

Importuojamų cigarečių banderolių duomenys įvedami prekės aprašymo skiltyje. Jeigu 88 ženklų nepakanka šiems duomenims nurodyti, banderolių duomenys įvedami 31 langelio viršutinės dalies pirmoje eilutėje. Tam tikrais atvejais, pvz. Prekybos eksporto sistema 31 langelio apatinės dalies trečioje eilutėje nėra būtina nurodyti prekių kiekį, išreikštą papildomu matavimo vienetu, prekės aprašymui tikslinga naudoti ir pastarąją eilutę.

Šiuo atveju prekės aprašymas negali būti ilgesnis nei ženklų. Jeigu prekėms aprašyti, prekių kiekiui nurodyti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu mato vienetu, langelio apatinės dalies trečioje eilutėje įvedama: tikslus prekių kiekis, išreikštas papildomu mato vienetu iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo; papildomo mato vieneto triraidis kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo.

Eksportas, eksporto bendrovės

Jeigu vietoj papildomųjų lapų importo rinkinių naudojami specifikacijos lapų rinkiniai bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais prekybos eksporto sistema langelio dalies pirmoje ir antroje eilutėse įvedamas prekių rūšies pavadinimas iš Kombinuotosios prekių nomenklatūros 98 skirsnio. Pirmos ir antros skilčių reikšmės gali būti pasirenkamos iš kompiuterinio klasifikatoriaus atitikmens.

Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 10 kilogramų, ji įvedama nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies vieno gramo tikslumu, kitais atvejais — suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Jeigu vietoj papildomųjų lapų importo rinkinių naudojami specifikacijos lapų rinkiniai bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejaislangelyje įvedama visų prekių, išvardytų specifikacijos lapų rinkiniuose, bendra masė bruto kilogramais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Įvedamas preferencijos kodas iš Preferencijų klasifikatoriaus. Langelis nepildomas, jeigu slaugos strategija 6 cs papildomųjų lapų importo rinkinių bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejais naudojami specifikacijos lapų rinkiniai. Reikšmės gali būti pasirenkamos prekybos eksporto sistema kompiuterinių klasifikatorių atitikmens. Jeigu šių prekių masė neto ne didesnė kaip 10 kilogramų, ji įvedama nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies vieno gramo tikslumu, kitais atvejais — suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Langelis nepildomas, jeigu vietoj papildomųjų lapų importo rinkinių naudojami specifikacijos lapų rinkiniai bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejais. Įvedamas kvotos turėtojo pažymėjimo numeris. Jis neturi būti prekybos internetu strategija kaip 5 ženklai.

Jeigu kvotos turėtojo pažymėjimo numeris yra ilgesnis, įvedami tik paskutinieji 5 ženklai. Šiuo atveju kvotos pažymėjimo duomenys įvedami dokumentų sąraše 3 priedas. Jeigu anksčiau toms pačioms prekėms įformintų muitinės dokumentų yra ne vienas, šiame langelyje įvedamas paskutiniojo dokumento sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris ir įforminimo data.

Jeigu nustatyti keli papildomi mato vienetai, ekrane atsidaro papildomas 41 langelio laukas, į kurį būtina įvesti prekių kiekį, išreikštą kitais papildomais mato vienetais. Langelis nepildomas, jeigu: 31 langelyje aprašytų prekių kiekis pagal Matavimo vienetų, naudojamų Lietuvos Respublikos kombinuotojoje muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūroje, rekomendacinį registrą turi būti įvedamas kilogramais ir jeigu pagal minėtąjį registrą prekių kiekiui išreikšti papildomi mato vienetai nenaudojami; vietoj papildomųjų lapų importo rinkinių bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejais naudojami specifikacijos lapų rinkiniai.

Šis numeris įvedamas tik pirmai deklaracijos prekei ir dollarama akcijų pasirinkimo sandoriai tokia tvarka: kai nustatytais atvejais mokesčių mokėjimas atidedamas, numeris sutampa su garantijos numeriu: kai mokėjimo atidėjimo pagrindas — vienkartinis rašytinis įsipareigojimas, išrašytas bendrojo banko įstaigos laidavimo dokumento pagrindu, numeris yra, pvz.

Tuo atveju, kai PVM mokėjimo atidėjimo pagrindas yra vienkartinis rašytinis įsipareigojimas, išrašytas banko arba draudimo įmonės bendrojo laidavimo dokumento pagrindu, sudarant sisteminį numerį jame neįvedamas 5-asis vienkartinio rašytinio įsipareigojimo skaitmuo, pvz. Jeigu bendrojo dokumento įforminimo metu prekybos eksporto sistema ir mokesčiai mokami grynais pinigais, 44 langelio viršutinės dalies pirmoji skiltis nepildoma, išskyrus atvejį, kai antroje skiltyje būtina įvesti muito pagrindą.

prekybos eksporto sistema

Jis neturi būti ilgesnis kaip 17 ženklų. Pavyzdžiui, atskirais atvejais deklaruojant pašto siuntas, išleidžiant laisvai cirkuliuoti muitinės sandėlyje laikomas prekes importas vidaus vartojimuideklaruojant automobilius ir pan. Muito pagrindo skiltyje įvedama muito pagrindo suma litais, suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Muitiniam tikrinimui pateiktų dokumentų duomenys įvedami bendrojo dokumento darbas iš namų ikimokyklinio amžiaus sąraše 3 priedas.

Kitais atvejais langelį sistema užpildo automatiškai, įvedus duomenis į importo muitinio įvertinimo formą 2 priedas. Atskiri atvejai, kai sistema pateikia papildomus laukus duomenims įvesti: Garantijos, pagal kurią atidėtas muitų ir mokesčių mokėjimas arba nuo jų sąlygiškai atleista, tipo kodas iš Garantijų tipų registro, dokumento numeris ir išdavimo data įvedami bendrojo dokumento dokumentų sąraše 3 priedas.

prekybos eksporto sistema

Įvedamas muitinės sandėlio kodas iš Muitinės sandėlių ir importo bei eksporto terminalų registro. Surinkus kodą, įmonės pavadinimą ir adreso eilutes sistema užpildo automatiškai.

Jeigu eksportuotojas neįtrauktas į Įmonių rejestrą arba kitų prekybos eksporto sistema subjektų registrus, pirma langelio eilutė nepildoma, o nuo antros langelio eilutės tarp laužtinių skliaustų įvedamas asmenį identifikuojantis: septynženklis ūkininko ūkio kodas — asmenims, įtrauktiems į Ūkininkų ūkių registrą; patento numeris — ūkio subjekto statuso neturintiems fiziniams asmenims, turintiems leidimą verstis komercine veikla; asmens kodas — keleiviams ir ūkio subjekto statuso bei leidimo verstis komercine veikla neturintiems fiziniams asmenims.

Tam tikrais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje registruotą juridinį asmenį identifikuojantis septynženklis kodas laikinai nėra įtrauktas į kompiuterinį Įmonių rejestrą arba kitų ūkio subjektų registrus, pirma 2 langelio eilutė nepildoma, antroje eilutėje tarp laužtinių skliaustų įvedamas įmonės septynženklis kodas, toliau — įmonės pavadinimas ir buveinės adresas.

Eksportuojant nesupakuotas, birias, neišpilstytas skystas prekes, elektros energiją, vamzdynais tiekiamas dujas, naftą ar jos produktus langelis prekybos eksporto sistema.

Muitinės procedūros

Bendras eksporto deklaracijos pakuočių skaičius turi sutapti su 31 langeliuose aprašytų prekių pakuočių skaičių suma. Langelyje įvedamas eksporto deklaracijos registracijos numeris, kurį suteikė deklarantas. Registracijos numerį sudaro 11 ženklų: ženklai — muitinės tarpininko atstovą identifikuojantis šešiaženklis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimo identifikacijos numeris; ženklai naudojami deklaranto reikmėms. Kalendorinių metų bėgyje šis numeris turi būti unikalus.

Lietuvos ekonomika – Vikipedija

Pirma langelio eilutė kodo skiltis nepildoma. Jeigu prekės tiekiamos kaip atsargos tarptautiniais maršrutais vykstantiems laivams, orlaiviams ar traukiniams, antroje langelio eilutėje tarp laužtinių skliaustų įvedamas atsargų tiekėjo septynženklis skaitmeninis kodas iš Įmonių rejestro, toliau — pavadinimas ir tikslus buveinės adresas.

Jeigu prekės tiekiamos į neapmuitinamą parduotuvę, antroje langelio eilutėje tarp laužtinių skliaustų įvedamas neapmuitinamos parduotuvės septynženklis skaitmeninis kodas iš Įmonių rejestro, toliau — pavadinimas ir tikslus buveinės adresas. Jeigu negrąžinamai eksportuojamas prekybos eksporto sistema, kurias numatoma parduoti mažmeninėje prekyboje, išgabena Lietuvos keleivis arba ūkio subjekto statuso neturintis fizinis asmuo, turintis leidimą verstis komercine veikla t.

Surinkus kodą muitinės tarpininko pavadinimas ir tikslus buveinės adresas užpildomi automatiškai.

prekybos eksporto sistema

Gabenant eksportuojamas prekes geležinkelių transportu nepildomas specialus langelio laukas t. Pirmoje skiltyje įvedamas valiutos, kuria remiantis pateikta sąskaita-faktūra arba sąskaita-proforma deklaruojama prekių bendroji faktūrinė vertė, raidinis kodas iš Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinėje, sąrašo.

Reikšmė gali būti pasirenkama iš kompiuterinio sąrašo atitikmens. Langelis nepildomas, jeigu: prekes deklaruoja ūkio subjekto statuso neturintis fizinis asmuo; negrąžinamai eksportuojamos, laikinai išvežamos arba išvežamos perdirbti prekės, už kurias nenustatyti eksporto muitai ir mokesčiai; reeksportuojamos prekės, kurioms jokie importo mokesčiai muitas, akcizas ir pridėtinės vertės mokestis nenustatyti.

Jeigu prekėms aprašyti, prekių kiekiui nurodyti arba kitam tikslui reikalingas jų kiekis, išreikštas papildomu mato vienetu, apatinės langelio dalies trečioje eilutėje įvedama: tikslus prekių kiekis, išreikštas papildomu mato vienetu iš Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašo; papildomo mato vieneto triraidis kodas iš Matavimo vienetų, naudojamų prekybos eksporto sistema prekes Lietuvos muitinei, sąrašo.

Jeigu vietoj papildomųjų lapų eksporto rinkinių naudojami specifikacijos lapų rinkiniai bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejaisapatinės langelio dalies pirmoje ir antroje eilutėse įvedamas prekių rūšies pavadinimas iš Kombinuotosios prekių nomenklatūros 98 skirsnio.

Langelyje įvedamas apskrities, iš kurios kilusios prekės, kodas iš Lietuvos Respublikos apskričių klasifikatoriaus. Jeigu vietoj papildomųjų lapų eksporto rinkinių bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejais naudojami specifikacijos lapų rinkiniai, langelis nepildomas.

Jeigu šių prekių masė bruto ne didesnė kaip 10 kilogramų, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies vieno gramo tikslumu, kitais atvejais — suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

Jeigu vietoj papildomųjų lapų eksporto rinkinių naudojami specifikacijos lapų rinkiniai bendrojo dokumento pildymo instrukcijoje numatytais atvejaislangelyje įvedama visų prekių, išvardytų specifikacijos lapų rinkiniuose, bendra masė bruto kilogramais, suapvalinta iki prekybos eksporto sistema prekybos eksporto sistema.

Jeigu šių prekių masė neto ne didesnė kaip 10 kilogramų, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies vieno gramo tikslumu, kitais atvejais — suapvalinta iki sveikojo skaičiaus. Langelis nepildomas, jeigu vietoj papildomųjų lapų eksporto rinkinių naudojami specifikacijos lapų rinkiniai. Langelyje įvedamas anksčiau toms pačioms prekybos eksporto sistema įforminto bendrojo dokumento rinkinio sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris ir įforminimo data.

Jeigu anksčiau toms pačioms prekėms įformintų bendrųjų dokumentų rinkinių yra ne vienas, šiame langelyje įvedamas paskutiniojo rinkinio sutrumpintas pavadinimas iš Dokumentų klasifikatoriaus, numeris ir įforminimo data.

Šis numeris įvedamas tik pirmai deklaracijos prekei ir formuojamas prekybos eksporto sistema tvarka: Kai nustatytais atvejais mokesčių mokėjimas atidedamas, numeris sutampa su garantijos numeriu: kai mokėjimo atidėjimo pagrindas — vienkartinis rašytinis įsipareigojimas, išrašytas bendrojo banko įstaigos laidavimo dokumento pagrindu, numeris yra, pvz.