Regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje


akcijų pasirinkimo patarimai ir gudrybės pradžia darbas bolonija

Dvejetainio pasirinkimo sąskaitos valdytojas Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje Patikslinus Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarką, buvo numatyta, jog ši tvarka taikoma ir žalos atlyginimui dėl sveikatos sužalojimo nesant darbo santykių, kai prievolė atlyginti žalą pereina valstybei. Parengtas naujas Valstybinės motinos ir vaiko programos projektas, sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų kaulų čiulpų transplantacijos plėtros — metais projektas.

Naujos nuostatos dėl mokinių sveikatos priežiūros įrašytos į naujos redakcijos Švietimo įstatymą.

dvejetainės parinktys už es ribų ilgas trumpas akcijų prekybos strategijas

Priimti sprendimai dėl minimaliosios mėnesinės algos ir bazinės algos didinimo. Su įmonės atstovais aptarėme profesinių mokyklų ir jų socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžius. Įregistruoti visų aukštųjų mokyklų diplomai. Įvertintas universitetų pasirengimas vykdyti doktorantūrą meno aspirantūrą ir remiantis rezultatais suteikta atitinkamos mokslo krypties doktorantūros meno aspirantūros teisė. Aktyviai tęsiamas bendradarbiavimas su Baltijos regiono ir Europos Sąjungos valstybėmis, pasirašomos ir įgyvendinamos dvišalės ir daugiašalės sutartys dėl tarptautinio bendradarbiavimo studijų ir mokslo srityse.

kndi akcijų pasirinkimo sandoriai kaip veikia garantuoti akcijų pasirinkimo sandoriai

Šios sutartys sudaro palankias sąlygas keistis studentais ir dėstytojais, suteikia Baltijos valstybių studentams teisę regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje kitų Baltijos valstybių aukštosiose mokyklose tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios sudaromos tų valstybių studentams. Pagal tarptautinius susitarimus ir programas atvykstančių į Lietuvą ir išvykstančių iš Lietuvos studentų skaičiaus santykis — Artimiausio laikotarpio prioritetai Ir toliau laikytis Lietuvos ir Europos Sąjungos prioritetų švietimo ir mokslo srityje: prieinamumas, kokybė, atvirumas mobilumui orientuojantis į žinių visuomenės iššūkį.

Artimiausius dvejus metus siekti išlaikyti tuos pačius kompiuterizavimo tempus, vykdant Mokyklų tobulinimo programą, daug investuoti į pagrindinių mokyklų veiklos kokybę, pagerinti priešmokyklinio ugdymo ir specialiųjų poreikių asmenų mokymosi sąlygas, pasirengti mokytojų darbo apmokėjimo sistemos reformai, toliau rūpintis mokinių sveikata ir žalingų įpročių prevencija, modernizuoti profesinio rengimo standartus ir programas, pradėti įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo ir Profesinio orientavimo strategijas, plėtoti švietimo ir studijų būklės stebėsenos sistemą, reformuoti pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, plėtoti žinių ekonomikai aktualius mokslinius tyrimus ir technologijų kūrimą.

Šiai veiklai palankias sąlygas turėtų sudaryti naujos redakcijos Švietimo įstatymas, ilgalaikė Švietimo plėtotės strategija ir pradedama teikti Europos Sąjungos parama. Tęsti studijų aukštosiose mokyklose finansavimo reformą, svyruojanti prekybos strategija betfair specialistų rengimą, vykdyti su tuo susijusius darbo rinkos tyrimus, skubiai įvertinti visų vykdomų studijų programų kokybę, siekti, kad aukštosiose mokyklose veiktų vidiniai studijų kokybės užtikrinimo mechanizmai, pasirengti mokyklų valdymo savivaldos ir aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkai.

Siekdama, kad kiekvienas mokinys, baigęs pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą, būtų įgijęs kompiuterinio raštingumo pagrindus, Švietimo ir mokslo ministerija metais toliau plėtojo vidurinių mokyklų kompiuterinę techninę bazę: nupirkta daugiau kaip kompiuterių klasių, per įstaigų aprūpinta interneto prisijungimo įranga, įsigytos 9 kompiuterinės mokymo priemonės, padaugintas atvirojo kodo programų rinkinys mokykloms, sukurtos 6 interneto svetainės įvairiems dalykams mokyti ir kita metų pabaigoje mokyklose moksleivių teko 3,2 kompiuterio, metais — 5,1 kompiuterio.

Buvo keliama pedagogų kvalifikacija: daugiau kaip 5 tūkstančiai mokytojų mokyti pagal technologinę, daugiau kaip 3 tūkstančiai — pagal edukologinę pedagogo kompiuterinio raštingumo dalis. Po dviejų savaičių, kovo 15 d. Taip FED reagavo siekdamas sustabdyti didelius rinkos svyravimus ir sumažinti nekontroliuojamą akcijų rinkų kritimą dėl pandemijos ir investuotojų panikos dėl gresiančios ekonomikos recesijos.

Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje. Kaip jau minėjome, staigus kainos kritimas atitinka koronaviruso pandemijos pradžią. Per metus 14 aukštųjų mokyklų atnaujino savo kompiuterių, laboratorinę ir kitokią įrangą, į informatikos ir informatikos inžinerijos studijų kryptis priimti studentai palyginti su metais, beveik dvigubai daugiau. Rengiant ilgalaikes šalies mokslo ir technologijų plėtros strategijas, parengtos ir patvirtintos Ilgalaikė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros strategija, Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos mokslo ir technologijų baltosios knygos nuostatų įgyvendinimo regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje įgyvendinimo priemonės.

Skatindamos diegti žiniomis paremtos ekonomikos principus, dalyvauti integracijos ir globalizacijos procesuose, Vyriausybė kartu su Tarptautine informacijos apdorojimo federacija IFIP ir Tarptautine telekomunikacijų sąjunga ITU organizavo Vilniuje pirmąjį pasaulinį informacinių technologijų forumą WITFOR, kuriame dalyvavo 72 pasaulio valstybių atstovai.

  • - Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje
  • Regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje. PPO paskaitos | Dr. Rimantas Daujotas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitos Lietuvos laimėjimai informacinės visuomenės plėtros srityje buvo pristatyti įvykusiame metų gruodį Ženevoje Pasaulio viršūnių susitikime informacinės visuomenės klausimais WSIS. Tobulinant inovacinių procesų valdymą ir remiant jų spartinimą, Ūkio ministerijos parengta ir Vyriausybės patvirtinta Inovacijų versle programa kurios tikslas — didinti Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumą ir jos įgyvendinimo — metų priemonės.

Be to, metais Ūkio ministerija suteikė subsidijas 16 Lietuvos įmonių, įgyvendinančių inovacinius projektus aplinkosaugos, lazerių, informacinių technologijų ir kitose srityse. Įsteigtas regioninis inovacijų paramos tinklas.

Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje, Architektūra

Pagal Informacinių technologijų saugos valstybinę strategiją metais buvo vykdomos priemonės, užtikrinančios informacinių technologijų ir jomis perduodamų duomenų saugumą: patvirtintos rekomendacijos dėl informacijos klasifikavimo pagal duomenų grupes, parengti ir patvirtinti Tipiniai duomenų saugos nuostatai ir kita.

Sprendžiant šalies informacijos rinkimo ir tvarkymo klausimus, daugiausia dėmesio skiriama informacijos apie svarbiausius šalies objektus kaupimui ir tvarkymui valstybės registruose. Kuriant šiuolaikinę, galinčią plėstis elektroninio parašo infrastruktūrą, metais Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymais patvirtinti teisės aktai, nustatantys elektroninio parašo infrastruktūrą reglamentuojančias tvarkas, įgyvendintas elektroninio parašo įdiegimo valstybės institucijose bandomojo projekto pradinis etapas: sukurtas ir 5 valstybės institucijose įdiegtas modulis mančesterio didmiesčio universiteto tvarumo strategija tarpinstituciniams elektroninių dokumentų mainams, bandomajam projektui įsigyta elektroninio parašo įrangos.

Ar visi vienodai suprantate ES sutarties 2 straipsnyje išvardytas vertybes pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms? Kuri vertybė yra svarbiausia kiekvienam jūsų grupės nariui?

Plėtodama verslo inkubacinius centrus, skatindama privatųjį sektorių perkelti verslą frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje elektroninę terpę ir siekdama sudaryti palankias sąlygas diegti informacines technologijas, metais Ūkio ministerija skyrė lėšų 13 verslo informacijos centrų įsteigti metų pabaigoje visose Lietuvos apskrityse veikė ar buvo įsteigti 7 verslo inkubatoriai ir 32 verslo informacijos centraifinansavo 5 mokslo ir technologijų parkų įsikūrimo ir veiklos išlaidas.

Rūpindamasis lietuvių kalbos puoselėjimu informacinėje visuomenėje, Informacinės visuomenės plėtros komitetas organizavo programinės įrangos lokalizavimo darbus: Lietuvos vartotojų poreikiams pritaikyti ir į internetą įdėti atvirojo kodo programų paketai Mozilla ir OpenOffice elektroninio pašto ir biuro programų analogaiparengta dokumentacija vartotojams.

Skiriant itin daug dėmesio prioritetinių mokslo sričių, skatinančių aukštųjų technologijų gamybą, plėtrai, parengta ir patvirtinta Aukštųjų technologijų plėtros programa, kurios tikslas — padėti plėtoti Lietuvoje jau esamas aukštųjų technologijų gamybos šakas, perspektyvias pasaulyje: biotechnologiją, mechatroniką, lazerių technologijas, informacines technologijas, regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje ir elektroniką. Didinant konkurencingumą telekomunikacinių paslaugų teikimo srityje, parengta ir patvirtinta Elektroninių ryšių įstatymo koncepcija, parengtas Elektroninių ryšių įstatymo, reglamentuosiančio santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais, reikiama infrastruktūra, radijo dažnių naudojimu, radijo ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu, projektas.

Išduoti leidimai naudoti 3,5 GHz dažnių juostą. Siekiant aprūpinti mokslo ir studijų įstaigas greituoju internetu, buvo toliau plėtojamas Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET: metais pasiektas Mbps ryšio kanalo pralaidumas, o tinklo vartotojų, palyginti su metais, pagausėjo 3,4 karto.

Jo tikslas — įsteigti interneto prieigos taškų Lietuvos kaimo vietovėse.

  • Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje.
  • - Žymeklio ekrane

Taip pat Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu sukurtos ir į internetą įdėtos nemokamos priemonės, padedančios šalies gyventojams mokytis naudotis informacinėmis technologijomis. Patvirtinti bendrieji valstybės institucijų svetainių reikalavimai.

Valstybės investicijos į informacinės ir žinių visuomenės sektorių nuosekliai didinamos.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata Regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Antai regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje į informacinės visuomenės projektus investuota 21,8 mln. Tai, kaip valstybės institucijos vykdė informacinės visuomenės plėtros priemones, rodo kintantys pagrindiniai informacinės visuomenės plėtros rodikliai.

Internetu metų III ketvirtį naudojosi daugiau kaip ketvirtadalis 27 procentai visų 15—74 metų šalies gyventojų metų I ketvirtį — 24 procentaikompiuterį turėjo 20 procentų šalies namų ūkių metais — 12 procentų, metais — 9 procentaiinterneto ryšį — 7,7 procento šalies namų ūkių metais — 4,1 procento, metais — 2,3 procento. Artimiausio laikotarpio prioritetai Plėtoti universaliosios ir viešosios interneto prieigos galimybes — dalyvauti steigiant viešosios interneto prieigos taškus, vykdyti informacinių technologijų pritaikymo Lietuvos vartotojams priemones ir kita.

Ugdyti Lietuvos gyventojų gebėjimus naudotis informacinėmis technologijomis — aprūpinti mokymo įstaigas reikiama informacinių technologijų baze, organizuoti gyventojų mokymą, vykdyti informavimo darbus ir kita.

ES IR AŠ | KAS NUMATYTA ES DARBOTVARKĖJE?

KULTŪRA Įgyvendinant Lietuvos kultūros politiką ir skatinant visuomenės kūrybinę veiklą, metais buvo paskirtos nacionalinės kultūros ir meno premijos ir 10 Vyriausybės meno premijų iškiliems menininkams ir kultūros frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje.

Skiriamos valstybės stipendijos, įvairios premijos, remiami meno kūrėjų organizacijų kūrybinės veiklos projektai, subsidijuojami teatrai ir koncertinės organizacijos.

Finansuojami nacionaliniai ir bendros gamybos filmai, kino programos.

prekybos galimybės indija prekybos rykliais sistema

Siekdama sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas jaunųjų menininkų kūrybinei veiklai, Vyriausybė metais patvirtino Paramos jauniesiems menininkams programą.

Kuriant ir įgyvendinant menininkų interesus ginančią įstatymų bazę, metais sudaryta Kino taryba, įsteigtas Filmų registras, parengta ir patvirtinta Filmų indeksavimo pagal žiūrovų amžių tvarka. Dabar Lietuvos teisinė bazė iš esmės atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje Taip pat patvirtinta tvarka, pagal kurią už kūrinio atgaminimą asmeniniais tikslais autoriams bus mokamas atlyginimas.

Parengta Visuomenės informavimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programa ir jos įgyvendinimo — metų priemonės.

KAS NUMATYTA ES DARBOTVARKĖJE?

Parengtas Teatrų ir koncertinių organizacijų įstaigų įstatymo projektas ir Nacionalinė Lietuvos kultūros plėtros — metų programa. Siekiant sudaryti tinkamas teisines ir ekonomines sąlygas bibliotekų veiklai, įgyvendinama Vyriausybės patvirtinta Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo — metų programa.

Savivaldybių viešosioms bibliotekoms metais skirta daugiau lėšų nei metais: spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti — 25 tūkst. Konkurso būdu finansuojami leidybos projektai. Pagrindiniu minėjimo renginių akcentu tapo surengta Pasaulio lietuvių regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje šventė.

Šventės metu parodyta 10 meno programų, kurias stebėjo žiūrovų.

dvejetainiai variantai 90 tikslumas garmin akcijų pasirinkimo sandoriai

Palyginti su metais, dalyvių pagausėjo 5 tūkstančiais. Valstybė, dainų šventei skyrusi litų, suteikė kiekvienam šventės žiūrovui 25 litų dotaciją.

Lietuvių dainų ir šokių švenčių tradicija metais įrašyta į UNESCO pasaulio žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. Siekiant kultūros valdymo decentralizacijos ir savivaldos, didinant kultūros ir meno paslaugų sklaidą regionuose, metais buvo įgyvendinama Regionų kultūros plėtros programa, puoselėjama Lietuvos etninė kultūra pagal metų Vyriausybės patvirtintą Etninės kultūros plėtros valstybinę programą. Finansuojami etninės ir regionų kultūros bei nevyriausybinių organizacijų kultūros ir meno projektai.

Rūpindamasi kultūros paveldo apsaugos ir kontrolės sistemos optimizavimu, Vyriausybė metais priėmė nemažai teisės aktų kultūros paveldo srityje pvz. Iš Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie Kultūros ministerijos toliau vadinama — Kultūros vertybių apsaugos departamentas skirtų lėšų metais užbaigti 22 statiniai ir jų kompleksų avarinės būklės likvidavimo, konservavimo ir restauravimo darbai, jo rūpesčiu sutvarkyti 3 piliakalniai, 5 memorialinės vietos ir kapinės, konservuotos ir restauruotos 22 statinių puošybos, įrangos ir kilnojamosios kultūros vertybės.

Į Kultūros paveldo centro registrų kompiuterizuotos regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje sistemos duomenų bazę įtraukti visi į kultūros vertybių registrus įrašyti objektai. Plėtojant visaverčius kultūros mainus, metais pasirašytos 3 tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje sutartys, pradėti parengiamieji darbai, kad Lietuva deramai dalyvautų Tarptautinėje Geteburgo knygų mugėje metais. Paminint Lietuvos narystės Regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje Taryboje dešimtmetį, dalyvauta Europos kultūros kelių programoje.

Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje. 11 16. Naujausios žinios

Įgyvendintos Lietuvos kultūros ir meno pristatymo Švedijoje, Belgijoje, Rusijoje, Lenkijoje programos. Prancūzijoje m. Atliekami Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastatų rekonstravimo, Klaipėdos apskrities viešosios bibliotekos statybos, Kauno valstybinio muzikinio teatro pastato rekonstravimo, Klaipėdos dramos teatro pastato kapitalinio remonto, Valstybinio Vilniaus mažojo teatro pastato rekonstravimo darbai.

Užbaigta rekonstruoti M. Čiurlionio galerija Kaune. Vykdomi Valdovų rūmų atkūrimo darbai: užbaigti pietinio korpuso pamatai, baigiamos įrengti rūsio konstrukcijos, pradėti pirmojo aukšto statybos darbai.

Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje,

Architektūra — mylimamokykla. Įrengtas keltuvas į Gedimino kalną.

19 metų binariniai opcionai opciono prekyba rytoj

Numatoma, kad metais kultūros valstybinis finansavimas didės 20 mln. Vertinant — metų finansavimo tendencijas, galima pastebėti, kad sparčiausiai beveik trečdaliu didėja kapitalo investicijos, taip pat kultūros ir meno programinis finansavimas. Artimiausio laikotarpio prioritetai Siekdama užtikrinti Lietuvos kultūros politikos nuostatų įgyvendinimą ir kryptingą nacionalinės kultūros plėtrą, Kultūros ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei tvirtinti Nacionalinę Lietuvos kultūros plėtros — metų programą.

Bus pateikta Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo nauja redakcija. Bus pradėtas kino filmų registravimas ir indeksavimas. Minecraft xbox prekybos sistema Bus rengiamasi Lietuvos dalyvavimui Tarptautinėje Geteburgo knygų mugėje metais. Toliau bus atstatomi Valdovų rūmai — metais bus įrengiami jų vakarinio korpuso pamatai ir vykdomi vakarinio bei pietinio korpusų antžeminės dalies darbai.

Frenkelio rūmų, Kauno valstybinio akademinio dramos teatro, Kultūros ministerijos administracinio pastato rekonstravimo darbai, taip pat bus vykdomi kiti 9 tęstiniai investiciniai projektai. Toliau reformuojant visuomenės sveikatos sistemą, metais buvo tobulinama visuomenės sveikatą reglamentuojanti teisinė bazė, aktyviai vykdomas visuomenės sveikatos ugdymas, stiprinama visuomenės sveikatos sauga, plečiama informacijos ir greito reagavimo į grėsmę visuomenės sveikatai sistema skatinamas specialistų profesinis tobulinimas.

Ypač daug dėmesio buvo skiriama vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui ir gerinimui. Lietuvos mokyklose dirbs visuomenės sveikatos priežiūros specialistai arba bendruomenės slaugytojai, išklausę specialią sveikatos ugdymo programą.

Regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje

Internetinis pasirinkimo sandorių kursas Geriausių pasirinkimo sandorių koncepcijos ir strategijos Vykdant aktyvią ligų prevenciją, formuojant sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatas visuomenėje, saugant gyventojų sveikatą nuo kenksmingų aplinkos veiksnių, regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje parengta ir patvirtinta daug naujų sveikatos programų ir įgyvendinamos tęstinės programos.

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos PSO rekomendacijomis, efektyviai gydomos lytiškai plintančios ligos, vykdoma ŽIV infekuotų asmenų antivirusinės terapijos stebėsena. Parengtas šios strategijos įgyvendinimo priemonių plano projektas. Vyriausybė pritarė Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos — metų programos projektui ir pateikė jį Seimui.

Frankelio regioniniai prekybos blokai pasaulio ekonomikos sistemoje.

Programa įtraukta į ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų sąrašą. Įgyvendinant šią programą, numatoma plėtoti sveikų mokyklų veiklą, bus remiami narkomanijos prevencijos ir narkomanų reabilitacijos projektai, organizuojamas psichologinis pedagoginis darbas su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, vykdomos narkomanijos prevencijos priemonės ugdymo įstaigose ir bendruomenėje.

Bus skatinama koordinuoti narkomanijos prevencijos veiksmus bendruomenės lygmeniu; narkomanijos prevencija jau dabar vykdoma per masinio informavimo priemones.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės bei gripo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės — metų programos skirtos užkrečiamųjų ligų prevencijos, priežiūros ir kontrolės priemonėms įgyvendinti. Vykome į ekskursiją po Puerto de la Cruz miestą, lankėmės El Medano paplūdimyje, žavėjomės Teidės ugnikalniu.

Išparduota - Minecraft xbox prekybos sistema Dvejetainių opcionų prekybos vaizdo įrašai Ataskaitiniais metais sėkmingai buvo įgyvendinama Užimtumo didinimo — metų programa, pagal kurią toliau buvo remiama ekonomikos plėtra, skatinamos investicijos, didinama parama verslui, sprendžiamos bedarbių integravimo į darbo rinką problemos. Cara trading cfd di iq variantas Savaitės stažuotę vainikavo ekskursija į Loro parką.

Tai parkas, skirtas pademonstruoti augmenijos ir gyvūnijos įvairovę. Turėjomę unikalią galimybę apžiūrėti akvariumą, gorilas, baltąjį tigrą, krokodilus, stebėti orkų, delfinų, papūgų pasirodymus.