Įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas. Programos vadovas ir kiti dokumentai


Komisijos Pirmininkė U. Priešiškumą romams turime pakeisti atvirumu ir pripažinimu, neapykantos kurstymą ir neapykantos nusikaltimus — tolerancija ir pagarba žmogaus orumui, patyčias — mokymu apie holokaustą.

įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas džakarta nemokamai forex seminarai

Visų pirma turime skatinti įvairovę kaip nuostabią dovaną, kuri daro Europą stiprią ir atsparią. Todėl Komisija ragina visas valstybes nares prisijungti prie įsipareigojimo nutraukti rasizmą ir diskriminaciją, kurie akivaizdžiai daro poveikį mūsų didelėms etninėms romų mažumoms. Primygtinai raginame valstybes nares įsipareigoti sukurti naują ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginį planą, kad būtų užtikrintas socialinis teisingumas ir didesnė lygybė tikrąja to žodžio prasme.

Pirmininkės U. Jourovos ir Komisijos narės H. Dalli pareiškimas prieš m. Romų holokausto aukų atminimo dieną I. Įvadas Sukurti lygybės Sąjungą — vienas svarbiausių Komisijos prioritetų. ES turi teisinių priemonių ir išsamią politiką tikrai lygybės Sąjungai sukurti. Vis dėlto, kaip pabrėžiama — m. ES kovos su rasizmu veiksmų plane 1diskriminacija dėl rasinės ar etninės kilmės išlieka.

įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas pro akcijų ar pasirinkimo sandorių prekybos strategijos

Tai ypač pasakytina apie romus 2kurie daugeliu atvejų tebėra marginalizuoti. Daugelis iš apytikriai 10—12 mln. Komisija priėmė ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą iki m.

Kaip sukurti efektyvų darbuotojų įtraukimo tyrimą - Tinklaraštis

Valstybės narės buvo paragintos sukurti romų integracijos nacionalines strategijas, įsteigti nacionalinius romų informacijos centrus 6 ir nustatyti nacionalinius tikslus. Po dvejų metų Taryba priėmė rekomendaciją dėl romų veiksmingų integravimo priemonių valstybėse narėse, kurioje valstybėms narėms pateiktos gairės, kaip geriau įgyvendinti jų nacionalines strategijas 7. Vakarų Balkanų regiono šalys jau savo noru suderino politiką su ES romų integracijos nacionalinių strategijų planu iki m.

Šios dvi priemonės buvo svarbios 8 siekiant suteikti prioritetą romų įtraukties klausimui ES ir nacionalinėse darbotvarkėse ir sutelkti ES politikos, teisines ir finansavimo priemones. Nepaisant to, bendra pažanga romų integracijos srityje per pastaruosius 10 metų buvo nedidelė, nors politikos srityse ir šalyse pastebima didelių skirtumų 9. Didžiausia pažanga padaryta švietimo srityje, visų pirma mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir gerinant dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo ir privalomą mokyklos lankymą.

Tačiau padaugėjo romų tautybės mokinių segregacijos švietimo srityje atvejų Sumažėjo skurdo rizika ir, romų vertinimu, pagerėjo jų sveikatos būklė, tačiau sveikatos draudimo paslaugos jiems įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas dar teikiamos prastai. Galimybių įsidarbinti nepadaugėjo, o nedirbančių ir nesimokančių romų tautybės jaunuolių dalis netgi padidėjo.

Padėtis aprūpinant būstu tebėra sudėtinga, visų pirma dėl netinkamo ir įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas būsto.

įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas tarptautinės prekybos sistemos iššūkius

Esama duomenų, kad romų diskriminacija šiek tiek sumažėjo ir kad plačioji visuomenė romus priima labiau. Tačiau didelį susirūpinimą tebekelia įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas romams apraiškos, neapykantos nusikaltimai, prekyba romais, ypač moterimis ir vaikais Sukūrus ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą, galima imtis aktyvesnių veiksmų šiai vis dar aktualiai problemai spręsti.

Tai ypač svarbu dėl to, jog per COVID pandemiją paaiškėjo, kad atstumtos ir marginalizuotos romų bendruomenės patiria labai didelį neigiamą poveikį sveikatai, taip pat socialinį ir ekonominį poveikį. Siekiant didesnės ir spartesnės pažangos, šiuo komunikatu nustatomas naujas ES romų integracijos strateginis planas, kuriuo skatinama veiksminga romų lygybė, socialinė ir ekonominė įtrauktis, taip pat prasmingas dalyvavimas.

Būtent valstybės narės gali paskatinti tikrus pokyčius romų atžvilgiu, o ES gali padėti joms suformuoti veiksmingą požiūrį ir aprūpinti jas tinkamomis priemonėmis, tačiau būtinas tvirtesnis valstybių narių politinis įsipareigojimas. Šiame strateginiame plane remiamasi ankstesnio plano vertinimo išvadomis, išsamiomis konsultacijomis 12nacionalinių strategijų įgyvendinimo metiniais vertinimais 13 ir buvusių priemonių riboto veiksmingumo priežasčių analize Juo reaguojama į Europos Parlamento, Tarybos ir pilietinės visuomenės raginimus stiprinti ES iniciatyvą po m.

Programos vadovas ir kiti dokumentai - Erasmus plius

Būtina vadovautis tarpsektoriniu požiūriu, atsižvelgiant į etninės kilmės ir kitų tapatybės aspektų derinimą ir būdus, kaip tokios sąsajos prisideda prie unikalios diskriminacijos patirties Šiuo ES romų integracijos strateginiu planu taip pat prisidedama prie keleto kitų iniciatyvų. Juo tiesiogiai padedama įgyvendinti ES kovos su rasizmu veiksmų planą, Europos socialinių teisių ramstį 17Darbotvarkę iki m.

Norint užtikrinti teisingumą ir įtrauktį, raginama aktyviau naudoti ir geriau nukreipti išteklius, taip pat skatinti romų bendruomenių, visų valdžios lygmenų, sektorių ir suinteresuotųjų subjektų nacionalinių vyriausybių, ES institucijų, tarptautinių organizacijų, pilietinės visuomenės ir pramonės bei akademinės bendruomenės dalyvavimą ir partnerystę.

Itin svarbu glaudžiai bendradarbiauti Europos ir nacionaliniu lygmenimis. ES lygmeniu šiame strateginiame plane nustatyti plataus užmojo tikslai ir uždaviniai. Nacionaliniu lygmeniu vyriausybės turėtų parengti tvirtus nacionalinius romų integracijos strateginius planus, kad prisiimtų ilgalaikius įsipareigojimus ir bendradarbiautų su ES institucijomis romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo klausimais.

Nigerijos nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas -

Kaip siūloma ir m. Tarybos išvadose 19Komisija priima pasiūlymą peržiūrėti ir pakeisti m.

įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas geriausias dvejetainių galimybių švietimas

Tarybos rekomendaciją. Bendrieji romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo tikslai Iš dabartinio plano vertinimo ir išvadų, kurias juo remdamiesi padarė Europos Parlamentas, Taryba ir keletas Europos ir nacionalinių pilietinės visuomenės organizacijų 20matyti, kad reikia atnaujinti ir stiprinti įsipareigojimą siekti romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Tvirtesnis įsipareigojimas yra būtinas siekiant kovoti su nuolatine diskriminacija, įskaitant priešiškumą romams, ir didinti romų įtrauktį švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir aprūpinimo būstu srityse Romai turėtų dalyvauti visais etapais — pradedant priemonių kūrimu ir baigiant jų įgyvendinimu.

Be to, veiksmais turėtų būti pripažįstama konkrečių romų grupių įvairovė ir poreikiai. Todėl Komisija nustatė septynis ES lygmens tikslus laikotarpiui iki m. Trys iš jų yra horizontalieji tikslai lygybės, įtraukties ir dalyvavimo srityse. Kiti keturi yra sektorių tikslai švietimo, užimtumo, aprūpinimo būstu ir sveikatos priežiūros srityse.

įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas kelių valiutų fx parinktys

Kad šie tikslai būtų veiksmingai įgyvendinti, juos reikia paremti užtikrinant gebėjimą įvertinti pažangą. Dėl šios priežasties Komisija pirmą kartą siūlo kiekybinius ES pagrindinius uždavinius, skirtus stebėti, kaip siekiama šių tikslų. Tam, kad būtų įgyvendinti tokie uždaviniai, iki m. Šie uždaviniai yra romų bendruomenių tyrimų apklausos būdu rezultatas ir juos lemia išsamios konsultacijos, kuriose dalyvauja ES pagrindinių teisių agentūra FRAvalstybės narės, taip pat romai ir romų interesus ginanti pilietinė visuomenė Toliau pateiktose lentelėse kas yra prekyba akcijomis septyni tikslai, ES lygmens uždaviniai, siektina pažanga ir dabartinė padėtis Kiti rodikliai nagrinėjami Atnaujinti ir sustiprinti nacionaliniai lygybės, įtraukties ir dalyvavimo užtikrinimo veiksmai Norint pasiekti šio strateginio plano tikslus, reikia imtis veiksmų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Tik remiantis šiuo papildomu požiūriu galima paskatinti realius pokyčius. Valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė srityse, kuriose taikomas šis planas, — reikia taikyti struktūrinį požiūrį.

Nors romų padėtis įvairiose šalyse skiriasi, reikia stiprinti įsipareigojimą ir atskaitomybę nacionaliniu lygmeniu, kad romų kasdienis gyvenimas iš tikrųjų pasikeistų.

Tai apima pilietinės visuomenės ir visų susijusių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą rengiant romų integracijos nacionalinius strateginius planus. Nacionalinių veiksmų įgyvendinimas pasitelkiant romų integracijos nacionalinius strateginius planus Valstybės narės raginamos kurti, priimti ir įgyvendinti romų integracijos nacionalinius strateginius planus, įskaitant: obendruosius aspektus; obūtinuosius įsipareigojimus, kurie turėtų būti taikomi visiems; ogalimus papildomus įsipareigojimus, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes; ovalstybių narių, kuriose gyvena daug romų, platesnio užmojo įsipareigojimus.

  • Ar tikrai galite užsidirbti pinigų naudodami dvejetainius variantus
  • Valiutos prekybos wiki

Toliau pateikiami pasiūlymai dėl šių elementų. Jei įmanoma, turėtų būti nustatyti konkretūs nacionaliniai uždaviniai. Komisija padės įgyvendinti šį procesą teikdama visas būtinas gaires. Ji taip pat rems nacionalines priemones, be kita ko, užtikrins teisės aktų dėl lygybės vykdymą, įtrauks romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo klausimą į ES politikos iniciatyvas, telks ES lėšas romams ir kovos su priešiškumu romams.

Valstybės narės raginamos iki m.

Kaip sukurti efektyvų darbuotojų įtraukimo tyrimą 2021 m. [Su klausimų šablonu]

Kartu su šiuo komunikatu Komisija priima pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo, kuriame pateikiamas konkrečių priemonių, kurių valstybės narės turi imtis siekdamos ES tikslų, sąrašas.

Todėl šie dokumentai priemonės papildo vienas kitą. Siūlomoje rekomendacijoje taip pat kalbama apie suinteresuotųjų subjektų, įskaitant nacionalinius romų informacijos centrus, lygybės įstaigas, pilietinę visuomenę ir regionų bei vietos subjektus, pajėgumų stiprinimą ir partnerystę.

Be to, joje pateikiamos gairės, kaip užtikrinti geresnį ES ir nacionalinių lėšų panaudojimą, taip pat veiksmingą nacionalinę romų integracijos nacionalinių strateginių planų stebėseną, ataskaitų teikimą ir vertinimą.

Gairės dėl nacionalinių veiksmų laikantis bendro, bet diferencijuoto požiūrio Siekdama padėti valstybėms narėms kurti prasmingus ir veiksmingus romų integracijos nacionalinius strateginius planus, Komisija siūlo visuose planuose numatyti keletą bendrųjų aspektų, taip pat būtinuosius įsipareigojimus.

Be to, kadangi romų dalis ir jų nacionalinės aplinkybės įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi, Komisija siūlo papildomus ir tikslingesnius įsipareigojimus.

Europa 2021 biologinės įvairovės strategija, ES Biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.

Taip pripažįstama įvairi padėtis valstybėse narėse ir sudaromos sąlygos taikyti bendrą, bet diferencijuotą požiūrį. Pirma, Komisija siūlo, kad visuose romų integracijos nacionaliniuose strateginiuose planuose būtų šie bendrieji elementai: üDidesnis dėmesys lygybei, kad būtų dvejetainiai parinktys nemokamai įtrauktimi grindžiamas požiūris.

Siekiant romų įtraukties, labai svarbu vadovaujantis integruotu požiūriu spręsti problemas keturiose politikos srityse švietimo, užimtumo, sveikatos priežiūros ir būstotačiau taip pat būtina skirti aiškų dėmesį lygybei. Visų pirma, kova su diskriminacija ir priešiškumu romams turėtų būti svarbus kiekvienos politikos srities tikslas ir kompleksinis prioritetas, kuriuo papildomas įtrauktimi grindžiamas požiūris.

The paradox of choice - Barry Schwartz

Šiuo bendru dėmesiu turėtų būti užtikrinama, kad romai galėtų veiksmingai pasinaudoti teise kreiptis į teismą ekonominiais ir socialiniais klausimais ir teise į lygias galimybes. Visais politikos formavimo etapais turi būti užtikrintas prasmingas romų dalyvavimas. Romų politinis, ekonominis ir kultūrinis dalyvavimas turėtų būti skatinamas suteikiant jiems galimybę jaustis visateisiais visuomenės nariais.

Būtina užtikrinti romų, pilietinės visuomenės ir viešųjų institucijų įgalėjimą ir pajėgumų stiprinimą, šiuo tikslu stiprinant suinteresuotųjų subjektų ir romų bei kitų bendruomenių bendradarbiavimą ir pasitikėjimą.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų strateginiai planai apimtų visus jų teritorijoje gyvenančius romus ir, taikant tarpsektorinį požiūrį, atspindėtų įvairių grupių poreikius. Jos turėtų atsižvelgti į tai, kaip skirtingi tapatybės aspektai gali persipinti ir dar labiau padidinti diskriminaciją. Jos turėtų nustatyti kiekybinius ir arba kokybinius uždavinius, kad būtų atsižvelgta į įvairovę, susijusią su amžiumi, lytimi, seksualine orientacija, judumu ir kitomis asmeninėmis savybėmis.

Romų integracijos nacionaliniuose strateginiuose planuose turėtų būti derinamas integravimas ir aiškus, bet ne išskirtinis taikymas, užtikrinant, kad bendrosios paslaugos būtų įtraukios, įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas teikiant papildomą tikslinę paramą, kad romams būtų suteiktos veiksmingos vienodos galimybės naudotis teisėmis ir paslaugomis. Tai turėtų apimti planavimo priemones, kuriomis remiantis nacionalinės ir ES lėšos būtų naudojamos romams skirtiems veiksmams ir įtraukioms bendrosioms reformoms.

Veikla įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas ES lygmens pagrindinių uždavinių ir atitinkamų kiekybinių ir arba kokybinių nacionalinių uždavinių gali paskatinti tikrą pažangą užtikrinant romų lygybę, įtrauktį ir dalyvavimą. Duomenys turėtų būti renkami nuolat, kad būtų atsižvelgiama į ataskaitų teikimą ir stebėseną, didinamas įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas ir atskaitomybė, skatinamas politikos perdavimas ir mokymasis Antra, užtikrindama bendrųjų charakteristikų taikymą, remdamasi patirtimi, įgyta įgyvendinant dabartinį įvairovės ir įtraukties strategijos šablonas, ir atsižvelgdama į pastarųjų dvejų metų plataus masto konsultacijas 27Komisija ragina visas valstybes nares į savo romų integracijos nacionalinius strateginius planus įtraukti bent toliau išvardytus įsipareigojimus.